Informacja o licytacji

Informacje o licytacji

Informacje organizacyjne dot. licytacji:

1. Sprzedaż odbędzie się według regulaminu B - licytacja ustna,

2. Termin licytacji: 23 kwietnia 2022:

- 9:00-11:30 - otwarte stajnie,

- 10:00 - pokaz koni,

- 12:00 - licytacja na hali.

 

REGULAMIN
Sprzedaży koni będących własnością Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Sprzedaż koni będących własnością Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. obydwa się :

A. w formie przetargu nieograniczonego na sprzedaż koni,
B. w formie licytacji ustnej,
C. w formie indywidualnych negocjacji z klientem ( w sytuacji gdy wcześniejsze publiczne formy sprzedaży koni nie doprowadzą do jego sprzedaży

A. Sprzedaż koni w formie przetargu nieograniczonego

1. Organizatorem przetargu na sprzedaż koni będących własnością Spółki pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. jest Spółka pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. (adres siedziby: 30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4) Wydział Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej, Stadnina Koni Białka (adres: Białka, 22-300 Krasnystaw), zwana w treści niniejszych warunków przetargu Stadniną Koni Białka. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3. Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 10:00 w Stadninie Koni Białka (adres Białka, 22-300 Krasnystaw).
4. Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne postępowanie przetargowe według zasad określonych w niniejszych warunkach przetargu. Licytujący wpłaca wadium oddzielnie na każdego konia.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 200 EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu. Wpłata wadium następuje na konto bankowe w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość lub w kasie Stadniny Koni Białka. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu.
6. Przetarg odbywa się w systemie tzw. „cichej sprzedaży” (silent sale). Oferty przyjmowane będą na oficjalnych formularzach przygotowanych przez komisję przetargową zawierających imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia i proponowaną cenę oraz datę przetargu. Do przetargu będą dopuszczeni także oferenci, którzy prześlą ofertę faksem, pocztą lub
e-mailem, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie ww. danych oraz przesłania potwierdzenia wpłaty wadium. Niezależnie od formy złożenia ofert, do przetargu będą dopuszczone oferty złożone do czasu rozpoczęcia danego przetargu (załącznik nr 1)
7. Otwarcie ofert w dniu przetargu następuje dwukrotnie – o godzinach 11:00 i 11.30. Drugie otwarcie ofert (o godz. 11:30) jest ostateczne.
8. Przed przetargiem komisja przetargowa ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego konia zgłoszonego do danego przetargu. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Ceny minimalne są aktualne nie dłużej niż trzy miesiące lub do czasu kolejnej wyceny.
9. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została osiągnięta cena rezerwowa. W przypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta, Stadnina Koni Białka ma prawo po ostatecznym, drugim otwarciu ofert, przeprowadzić publiczną ustną dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja uzna, że oferowana cena jest zadowalająca.
10. W przypadku, kiedy złożone zostaną dwie lub więcej równorzędnych ofert, sporny koń poddany zostanie dodatkowej, ustnej licytacji, poczynając od osiągniętej ceny. Nabywcą staje się osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w przetargu prowadzonym ustnie.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu dowolnego konia bądź koni bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny nie później niż przed podjęciem czynności przetargowych
12. Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu (umowa kupna sprzedaży – załącznik nr 2)
13. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia lub konie na konto wskazane przez Stadninę Koni Białka lub do kasy Stadniny Koni Białka w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Konto w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, Konto w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu konia.
14. W przypadku braku wpłaty przez Kupującego ceny zakupu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, Sprzedający odstąpi od umowy ,w terminie 3 dni od daty upływu tego 7-dniowego terminu, składając Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu . Skutkiem odstąpienia od umowy będzie obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 500 zł.
15. Oferentom, którzy nie dokonali zakupu konia w danym przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od daty przetargu.
16. Wydanie przedmiotu przetargu (konia/koni) nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży. Wydanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
17. Nabywcy, w tym nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z odbiorem i wysyłką koni, a w szczególności odpowiednio koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczenia oraz koszty transportu.
18. Nabywca załaduje konia w miejscu przetargu do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko.
19. Po udostępnieniu konia/koni do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z koniem/końmi przechodzi całkowicie na nabywcę.
20. Począwszy od 8-go dnia od daty przetargu do momentu odebrania sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca na zasadach umowy pensjonatowej.
21. Wszyscy oferenci wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie listę koni.
22. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni Białka podczas trwania przetargu, wizytacji stajni, a zwłaszcza podczas dosiadania koni, czynią to na własne ryzyko. Organizator przetargu nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu, poniesione przez te osoby podczas trwania przetargu oraz imprez z nim związanych.

B. Sprzedaż koni w formie licytacji ustnej.

1. Organizatorem przetargu w formie licytacji ustnej na sprzedaż koni będących własnością Spółki pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. jest Spółka pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. (adres siedziby: 30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4) Wydział Hodowli i Produkcji Zwierzęcej, Stadnina Koni Białka (adres: Białka, 22-300 Krasnystaw), zwana w treści niniejszych warunków przetargu Stadniną Koni Białka. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa.
2. Zarząd Spółki w ogłoszeniu o przetargu określa formę jego przeprowadzenia.
3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4. Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 10:00 w Stadninie Koni Białka (adres Białka, 22-300 Krasnystaw).
5. Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne postępowanie przetargowe według zasad określonych w niniejszych warunkach przetargu. Licytujący wpłaca wadium oddzielnie na każdego konia.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 200EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu. Wpłata wadium następuje na konto bankowe w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość lub w kasie Stadniny Koni Białka. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu.
7. Komisja przetargowa ustala minimalne postąpienie.
8. Licytacja koni odbywa się bez podania ceny wywoławczej.
9. Przeprowadzający licytacje ustną przyjmuje proponowane ceny. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania przewodniczącego komisji przetargowej, nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Przeprowadzający licytację wywołuje najwyższą cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko albo nazwę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
10. Nabywcą konia zostaje osoba która zaoferuje najwyższą cenę, wyższą od minimalnej ceny zatwierdzonej przez Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. ( co najmniej po jednym postąpieniu).
11. Przed przystąpieniem do sprzedaży koni komisja ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego konia zgłoszonego do sprzedaży. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Ceny minimalne są aktualne nie dłużej niż trzy miesiące lub do czasu kolejnej wyceny.
12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu dowolnego konia bądź koni bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny nie później niż przed podjęciem czynności przetargowych.
13. Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu (umowa kupna sprzedaży – załącznik nr 2).
14. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia lub konie na konto wskazane przez Stadninę Koni Białka lub do kasy Stadniny Koni Białka w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .Konto w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, Konto w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu konia.
15. W przypadku braku wpłaty przez Kupującego ceny zakupu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, Sprzedający odstąpi od umowy ,w terminie 3 dni od daty upływu tego 7-dniowego terminu, składając Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu . Skutkiem odstąpienia od umowy będzie obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 500 zł.
16. Oferentom, którzy nie dokonali zakupu konia w danym przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od daty przetargu.
17. Wydanie przedmiotu przetargu (konia/koni) nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży. Wydanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
18. Nabywcy, w tym nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z odbiorem i wysyłką koni, a w szczególności odpowiednio koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczenia oraz koszty transportu.
19. Nabywca załaduje konia w miejscu przetargu do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko.
20. Po udostępnieniu konia/koni do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z koniem/końmi przechodzi całkowicie na nabywcę.
21. Począwszy od 8-go dnia od daty przetargu do momentu odebrania sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca na zasadach umowy pensjonatowej.
22. Wszyscy oferenci wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie listę koni.
23. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni Białka podczas trwania przetargu, wizytacji stajni, a zwłaszcza podczas dosiadania koni, czynią to na własne ryzyko. Organizator przetargu nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu, poniesione przez te osoby podczas trwania przetargu oraz imprez z nim związanych.

C .Sprzedaż koni w formie indywidualnych negocjacji z klientem

1.W sytuacji gdy sprzedaż koni podczas trzech kolejnych przetargów okaże się nieskuteczna – tj. koń nie zostaje sprzedany może po raz kolejny zostać sprzedany w formie indywidualnych negocjacji z klientem.
2.Konie przeznaczone do sprzedaży znajdują się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej.
3.Osoba zainteresowana zakupem koni przeznaczonych do sprzedaży składa na oficjalnym druku ofertę zawierającą imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia i proponowaną cenę (załącznik nr 1)
4.Przy składanych ofertach nie jest wymagana wpłata wadium.
5.Komisja działa na podstawie Protokołu wyceny z ceną minimalną (rezerwową), ustalona na każdego konia zgłoszonego do sprzedaży. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Ceny minimalne są aktualne nie dłużej niż trzy miesiące lub do czasu kolejnej wyceny.
6. Ofertę można złożyć osobiście w Stadninie Koni Białka (adres Białka, 22-300 Krasnystaw), przesłać pocztą lub e-mailem( na adres podany w ofercie).
7. Złożona oferta zostanie poddana ocenie Komisji przetargowej. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca cenę przekraczającą cenę rezerwową.
8. Komisja przetargowa ma prawo do odrzucenia oferty która jest niższa niż cena minimalna zatwierdzona przez Zarząd Spółki.
9. Z przeprowadzonego postepowania zakończonego sprzedażą koni komisja sporządza protokół i przekazuje go niezwłocznie do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.
10.Nabywcą konia zostaje osoba oferująca cenę która, jest równa lub wyższa od ceny rezerwowej.
11. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia lub konie na konto wskazane przez Stadninę Koni Białka lub do kasy Stadniny Koni Białka w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o akceptacji przez komisję złożonej oferty.
12. Wydanie konia nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży. Wydanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
13. Nabywcy, w tym nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z odbiorem i wysyłką koni, a w szczególności odpowiednio koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczenia oraz koszty transportu.
14. Nabywca załaduje konia w do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko.
15. Po udostępnieniu konia/koni do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z koniem/końmi przechodzi całkowicie na nabywcę.
16. Począwszy od 8-go dnia od daty poinformowania oferenta o akceptacji złożonej oferty do momentu odebrania sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca (na zasadach umowy pensjonatowej).
17. Pokaz oferowanych koni odbywa się w Stadninie Koni Białka (adres Białka, 22-300 Krasnystaw), po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Stadniny Koni.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.